Žiadosť o zriadenie elektronického konta

Meno:
Priezvisko:
Rodné číslo:


Adresa trvalého pobytu
Iná adresa nebude akceptovaná
Mesto/Obec:
Ulica:
Číslo súpisné:
Číslo orientačné:
PSČ:

Email:
Telefón:

Mesto Trenčín so sídlom Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín, kontakt: www.trencin.sk spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ na zmluvnom právnom základe v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti, vrátane preverenia pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, v prílohách a kontroly dodržiavania VZN Mesta Trenčín č.10/2016 v platnom znení. Doba spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov (za určitých okolností), právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné, ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64, osobne do podateľne Mestského úradu v Trenčíne alebo elektronicky na email oou@trencin.sk . Kontakt na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk , tel.+421484146759. Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať plne v súlade s ustanoveniami platnej legislatívy. Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Príjemcovia sú prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány. Prenos do tretej krajiny nebude realizovaný, automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nebude vykonávané. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.trencin.sk

Prehlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé. Som si vedomý(á) prípadných následkov, ktoré by pre mňa z uvedenia nepravdivých údajov vyplývali. Týmto ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) s podmienkami VZN Mesta Trenčín č. 10/2016 v platnom znení. Zároveň prehlasujem, že som bol(a) oboznámený(á) s mojimi právami o ochrane osobných údajov.

Súhlasím s kontrolou osobných údajov, v rozsahu údajov poskytnutých vo formulári žiadosti o zriadenie elektronického konta, porovnaním s údajmi v evidencii obyvateľov mesta Trenčín. (Táto kontrola sa vykonáva za účelom overenia správnosti spracovávaných osobných údajov a s tým spojeným splnením podmienok pre vydanie parkovacej karty. V prípade ak s vykonaním kontroly osobných údajov, v rozsahu údajov poskytnutých vo formulári žiadosti o zriadenie elektronického konta, porovnaním s údajmi v evidencii obyvateľov mesta Trenčín nesúhlasíte, môžete žiadosť podať osobne v Klientskom centre na Mestskom úrade v Trenčíne s predložením občianskeho preukazu k nahliadnutiu).