Žiadosť o zriadenie elektronického konta

Po kliknutí na tlačítko Obyvateľ, Organizácia vytvoríte novú žiadosť o zriadenie elektronického konta.


Odporúčanie pred odoslaním žiadosti


Máte trvalý pobyt v Trenčíne, ale nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej máte trvalý pobyt? Napr. syn/dcéra, ktorý/-á má trvalý pobyt v byte svojich rodičov.

V takomto prípade je potrebné k žiadosti o rezidentskú kartu doložiť úradne overený súhlas vlastníka bytu s užívaním bytu a s vydaním parkovacej karty - ak sa v danej nehnuteľnosti nachádza viac ako 1 byt (čl. 7 ods. 29 písm. c) VZN 10/2016 v platnom znení).

Odporúčame Vám prísť na úrad osobne s vlastníkom nehnuteľnosti, v klientskom centre úradne overiť súhlas a podať žiadosť o parkovaciu kartu. Zároveň Vám zriadime online konto. V tomto prípade neposielajte elektronicky novú žiadosť o zriadenie konta.

Ak nemôžete prísť na úrad osobne, požiadajte o zriadenie elektronického konta cez formulár Nová žiadosť (vyššie). Následne k žiadosti o rezidentskú kartu priložíte sken úradne overeného súhlasu vlastníka nehnuteľnosti a originál tohto súhlasu doručíte osobne alebo poštou Mestu Trenčín do 21 dní odo dňa aktivácie parkovacej karty (čl. 7 ods. 33 VZN 10/2016 v platnom znení).